Luật đấu thầu năm 2013 giải quyết được mục tiêu gì? (24/01/2014)

Luật đấu thầu năm 2013 giải quyết được mục tiêu gì?
Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Lê Văn Tăng phổ biến Luật đấu thầu năm2013
tại Khóa tập huấn được tổ chức ngày 7/1 (ảnh: Lê Tiên)


Trả lời câu hỏi của một đại biểu trong phần thảo luận tại Khóa tập huấn phổ biến Luật đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 7/1 tại Hà Nội, là Luật đấu thầu năm 2013 này đã giải quyết được vấn đề gì, ông Lê Văn Tăng – Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật đấu thầu năm 2013 đã bám sát quan điểm chỉ đạo trong suốt quá trình soạn thảo dự án Luật và đã đạt được 10 mục tiêu cơ bản đặt ra.

1. Hoàn thiện chính sách đấu thầu sử dụng vốn nhà nước
Hoàn thiện chính sách đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, trong đó thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo hướng duy trì tỷ trọng đầu tư công truyền thống ở mức hợp lý, khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi, minh bạch nhằm thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển hạ tầng trên cơ sở cạnh tranh, từng bước nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính dẫn dắt của các hoạt động đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực và của nền kinh tế.
2. Tạo cơ sở pháp lý áp dụng đồng bộ, thống nhất
Tạo cơ sở pháp lý áp dụng đồng bộ, thống nhất chính sách đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong toàn bộ quá trình thực hiện các hoạt động này.
3. Ưu tiên phát triển nguồn lực
Ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước.
4. Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế
Kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ các Hiệp định song phương, khu vực và đa phương.
5. Thống nhất quản lý việc chi tiêu sử dụng vốn nhà nước
Để bảo đảm thống nhất quản lý việc chi tiêu, sử dụng vốn nhà nước thì hoạt động đấu thầu cần bảo đảm có một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn. Để làm được điều này cần có sự chỉ đạo thống nhất từ các cấp cao nhất, tiếp đến là sự đồng thuận, thống nhất của các Bộ, ngành, địa phương, tránh lợi ích cục bộ, không vì lợi ích toàn cục, lợi ích của người dân.
6. Tăng cường cạnh tranh trong đấu thầu
Một trong những yếu tố đạt được hiệu quả của công tác đấu thầu là phải bảo đảm được quy luật cạnh tranh theo cơ chế thị trường. Trong hoạt động đấu thầu nói chung và công tác đấu thầu của Việt Nam nói riêng, mục tiêu cạnh tranh đang ngày càng được tăng cường, đặc biệt dự thảo Luật đưa ra các nguyên tắc để tạo thuận lợi cho các nhà thầu trong nước tăng cường năng lực cạnh tranh để có thể vững vàng hội nhập, tham gia thị trường quốc tế.
7. Công khai, minh bạch trong đấu thầu
Công khai, minh bạch trong đấu thầu vừa là một trong những mục tiêu, vừa là một trong những yêu cầu cần quán triệt. Công khai trong đấu thầu có thể hiểu là sự không “che đậy, giấu giếm”, không bí mật vì lợi ích của một cá nhân hoặc tổ chức nào đó mà cần thể hiện, bày tỏ các nội dung thông tin theo quy định cho mọi người liên quan hoặc có quan tâm được biết.
8. Đảm bảo công bằng trong đấu thầu
Đây là mục tiêu rất quan trọng trong đấu thầu. Trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, phải hết sức tôn trọng quyền lợi của các bên có liên quan. Tính công bằng trong đấu thầu thể hiện rằng các chủ thể tham gia đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
9. Phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu
Mục tiêu tiếp theo của Luật đấu thầu (sửa đổi) là loại trừ tham nhũng. Đây là mục tiêu vừa có tính lâu dài, vừa có tính cấp bách vì Việt Nam đã ký Công ước quốc tế về chống tham nhũng. Có thể nói rằng, tham nhũng là một trong những căn bệnh dễ nảy sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu vì công quỹ, tài sản là của Nhà nước, của chung, thuộc sở hữu toàn dân, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng giao thông, lĩnh vực đấu thầu có lượng vốn đầu tư thường rất lớn.
10. Đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu
Cải cách thủ tục hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và thu được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Việc sửa đổi theo hướng đơn giản hơn nữa các quy định mang tính quy trình, thủ tục trong pháp luật đấu thầu nhằm đáp ứng các yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ.
Như vậy, hiệu quả của công tác đấu thầu chính là việc sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, đảm bảo việc mua sắm đúng với đồng tiền bỏ ra. Việc sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước có thể mang lại hiệu quả ngắn hạn cho gói thầu, dự án và hiệu quả dài hạn về kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đã được đặt ra trong Luật, hơn bao giờ hết, cần có sự chỉ đạo thống nhất từ các cấp cao nhất, tiếp đến là sự đồng thuận, thống nhất của các Bộ, ngành, địa phương, tránh lợi ích cục bộ, không vì lợi ích toàn cục, lợi ích của người dân, ông Lê Văn Tăng nhấn mạnh.
Tag: luat dau thauluat dau tu

Nguồn: Báo Đấu thầu