Áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp

Câu hỏi
Thưa luật sư, đơn vị chúng tôi đã thực hiện đấu thầu rộng rãi mua thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hợp đồng đã thực hiện xong được hơn 03 tháng (dưới 01 năm và chỉ có 01 đơn vị duy nhất cung cấp loại thiết bị này). Để phục vụ sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng, đơn vị cấp dưới đề nghị mua bổ sung thêm thiết bị cùng chủng loại với hợp đồng đã thực hiện xong ở trên, với giá trị trước thuế lớn hơn 1 tỷ đồng (lớn hơn so với giá trị hợp đồng đã thực hiện khoảng 26,6%). Để có thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh được kịp thời, đơn vị chúng tôi áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp được không?  

Trả lời
Quy chế đấu thầu hiện hành (NĐ88/CP, Điều 4 khoản 5) đã quy định về hình thức mua sắm trực tiếp. Theo đó, hình thức này được áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong (dưới 1 năm) hoặc bổ sung hợp đồng đang thực hiện khi chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã tiến hành đấu thầu. Đơn giá đối với các nội dung công việc áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện hợp đồng.  
Trường hợp của đơn vị Bạn, nếu thấy đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì báo cáo với người có thẩm quyền xém xét, quyết định trong kế hoạch đấu thầu làm căn cứ cho việc thực hiện.
 
 Trân trọng./.