Các trường hợp hủy đấu thầu

Câu hỏi
Hủy đấu thầu được áp dụng trong các trường hợp nào?
Trả lời
Theo quy định tại Điều 43, luật Đấu năm 2005 quy định các trường hợp cụ thể sau:
"a) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được nêu trong hồ sơ mời thầu;


b) Có bằng chứng cho thấy bên mời thầu thông đồng với nhà thầu;

c) Tất cả hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

d) Có bằng chứng cho thấy tất cả các nhà thầu có sự thông đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên mời thầu."
Trân trọng./.