Hiệu chỉnh sai lệch đối với hồ sơ dự thầu

Câu hỏi
Bên mời thầu dựa vào cơ sở nào để hiệu chỉnh sai lệch (chào thừa hoặc chào thiếu) đối với các hồ sơ dự thầu thuộc danh sách ngắn ?

Trả lời
Việc hiệu chỉnh sai lệch trong các HSDT thuộc danh sách ngắn được thực hiện trong bước đánh giá về mặt tài chính, thương mại để xác định giá đánh giá, làm cơ sở xếp hạng các HSDT. Sai lệch là các nội dung chào thừa hoặc chào thiếu trong HSDT của nhà thầu so với yêu cầu của HSMT và cũng là sự khác biệt giữa các phần của HSDT (đối với mua sắm hàng hoá). Việc sửa sai lệch cần thực hiện theo điểm b khoản 2 Điều 30 của QCĐT ban hành kèm theo quy định tại NĐ 88/CP và tại Thông tư   04/BKH (điểm b khoản 2 Mục II Chương II Phần thứ tư). Theo đó, phần chào thiếu sẽ được cộng thêm, phần chào thừa sẽ được trừ đi theo nguyên tắc nếu không thể tách ra trong giá dự thầu thì lấy mức chào cao nhất đối với nội dung này (nếu chào thiếu) và lấy mức chào thấp nhất (nếu chào thừa) trong số các HSDT khác thuộc danh sách ngắn. Tuy nhiên, trong trường hợp khi không đủ điều kiện thực hiện như nêu trên thì việc hiệu chỉnh sai lệch có thể lấy mức giá đối với nội dung tương tự trong các HSDT ngoài danh sách ngắn. Nếu theo hướng này vẫn không giải quyết được thì có thể dựa vào mức giá trong dự toán, tổng dự toán hoặc trong giá gói thầu được duyệt.
Trân trọng./.