Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

a. Trình tự thực hiện
   
- Bước 1: Khi có thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép thầu được cấp, nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu tại Sở Xây dựng

 - Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định thì phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 - Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc, Sở Xây dựng cấp giấy phép điều chỉnh thầu cho nhà thầu nước ngoài. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Xây dựng

b. Cách thức thực hiện
   
Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua bưu điện

c. Thành phần số lượng hồ sơ
   
- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu theo mẫu

- Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết
   
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện
   
Cá nhân, tổ chức

e. Cơ quan thực hiện
  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng

- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn của Sở Xây dựng.

g. Kết quả
   
Quyết định điều chỉnh giấy phép thầu

h. Phí, lệ phí
   
Không có

i. Tên mẫu đơn
   
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu (theo mẫu)

k. Yêu cầu điều kiện
   
Không có

l. Cơ sở pháp lý
   
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

- Quyết định  số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

-Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/05/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

- Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/8/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.